Servisní podmínky

Název: Cables and Simms, spol. s.r.o.

Sídlo: Peroutkova 1778/55 , 150 00 Praha 5

IČ: 62576739, DIČ: CZ62576739

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32704

Telefon: +420 257 310 290, +420 257 314 107

Fax: +420 257 312 118

Email: info@cables.cz , sales@cables.cz

Kontaktní adresa: Peroutkova 1778/55 , 150 00 Praha 5

Provozovna: Peroutkova 1778/55 , 150 00 Praha 5

Provozní doba: Po-Pá 9:00 - 17:00 hod,

Ochrana osobních údajů

1. Obecné

1.1 Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) mezi     objednatelem (dále zákazník) a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích České Republiky.

1.2 Smlouva je uzavřena písemně, formou elektronické objednávky opravy nebo již samotným zasláním zařízení k opravě. V případě písemného uzavření smlouvy je podepsán zákazníkem i zhotovitelem doklad o příjmu zařízení do opravy (dokument označený “Smlouva o provedení opravy”). V případě, že je zařízení předáno osobně objednatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

1.3 Předmětem smlouvy je oprava zařízení dle požadavku zákazníka (dále zakázka).

1.4 Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a použity pro marketingové účely společnosti.

1.5 Zhotovitel provádí pouze pozáruční servis zařízení. Zákazník
předáním zařízení do opravy dává zhotoviteli souhlas s porušením
záručních plomb výrobce či prodejce. Zhotovitel zajišťuje / zprostředkovává také záruční servis Apple zařízení / prodané jiným subjektem zákazníkovi /  za fixní manipulační poplatek 800,- bez DPH.

1.6. V případě, že je zařízení předáno osobně zákazníkem zhotoviteli
k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez
výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

1.7 Zhotovitel si vyhrazuje právo nepřijmout do opravy zařízení, které
nelze z povahy závady opravit, nebo zákazník vyžaduje termín
opravy, který není možné splnit.

1.8 Při zaslání zařízení k opravě přepravní společností, zákazník plně a
bez výhrad akceptuje tyto servisní podmínky.

1.9 Zákazník má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk servisních podmínek, platných ke dni uzavření Smlouvy, případně jsou k dispozici 24 hodin denně na webové stránce.

1.9.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

1.9.2 Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

2. Doba opravy

2.1 Zhotovitel nabízí zákazníkům 2 možnosti přijetí zakázek do opravy. Jsou označovány jako “Standart” a “Express”

2.1.1 “Standart ” zakázka je oprava řádně přijatá, při které zhotovitel garantuje zákazníkovi dobu opravy obvykle 3-7 pracovních dnů po dni uzavření smlouvy. Do této doby se nezapočítává přeprava opraveného zařízení k zákazníkovi, doba po kterou se čeká na dodání náhradních dílů nutných k opravě zařízení ani doba po kterou se čeká na vyjádření nebo interakci zákazníka například ke schválení částky za opravu. Cena za 1 hodinu servisních prací je v tomto režimu 800 Kč bez DPH.

2.1.2 “Express” zakázka je oprava řádně přijatá, při které zhotovitel garantuje zákazníkovi dobu opravy ještě do 24 hodin v pracovní dny, kdy zákazník donesl na provozovnu zařízení a zároveň, je-li to technicky proveditelné. Do této doby se nezapočítává přeprava opraveného zařízení k zákazníkovi, doba po kterou se čeká na dodání náhradních dílů nutných k opravě zařízení ani doba po kterou se čeká na vyjádření nebo interakci zákazníka například ke schválení částky za opravu. Tento program je účtován příplatkem +25% ( nejméně však 500 Kč bez DPH )  k ceně jedné servisní hodiny 800 Kč + DPH .

2.2 Při neočekávaném prodloužení doby opravy, jako je doba dodání náhradních dílů či součástek nebo  opravě poškození, které nebylo zjevné při příjmu do opravy je o tomto prodloužení informován zhotovitelem pouze u zakázek přijatých dle bodu 2.1.1  Servisních podmínek. U zakázek přijatých dle bodu 2.1.2 je o tomto prodloužení informován pouze na vyžádání telefonicky, e-mailem či osobně.

3. Cena za opravu

3.1 Cenu za opravu je ve většině případů možné stanovit až po provedení diagnostiky závady měřením nebo po částečné či kompletní opravě. Nelze se domáhat odhadu ceny za opravu před provedením těchto úkonů. Po zjištění přesné ceny je zákazník informován o ceně za opravu a stále má možnost zrušit zakázku dle bodu 9.3 a 3.8.2 Servisních podmínek. U některých oprav zařízení, zejména u zakázek s výměnou dílů je možné cenu stanovit předem dle bodu 3.2. Servisních podmínek.

3.2 Součástí smlouvy je Zákazníkem akceptovaná maximální cena zakázky dále jen “MCZ”. Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy MCZ stanovit, má se zato, že MCZ je stanovena v minimální výši 800,- bez DPH v případě mobilních zařízení (veškeré značky telefonů, tabletů, mp3 přehrávačů). V případě počítačů a jiných iDevices (iMac, všechny generace MacBook, Time Capsule, bezdrátová myš Apple) je pak tato MCZ stanovená na 1 200,- bez DPH. Požadavek zákazníka na přijetí věci k opravě bez stanovení předběžné ceny je neoprávněný, jelikož je v rozporu s § 636 odst. 1 občanského zákoníku.

3.3 Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou MCZ o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat.

3.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou minimální limitní ceny na straně objednatele.

3.5 Zhotovitel se zavazuje ZDARMA předložit objednateli ke schválení limitní cenu zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli ZDARMA společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě zařízení.

3.6 Odmítne-li zákazník zaplatit cenu účtovanou dle smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení smlouvy na straně zákazníka. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele se zákazníkem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a věc zákazníkovi až do zaplacení ceny nevydat. Je-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

3.7 Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika zařízení“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zařízení“ je u zařízení iPhone 600,– bez DPH .Cena  pro zařízení Macbook je 800 Kč + DPH. U zařízení Apple Display,diskové pole,případně požadavku na záchranu dat a diagnostiky zařízení zasažené kapalinou je cena od 1 200 Kč bez DPH. Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele. Jestliže si objednatel vyžádá sdělení výčtu prací a materiálu i po ukončení zakázky, je tento úkon rovněž zpoplatněn částkou 600,– bez DPH.

3.8 Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech

3.8.1 Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 2.3 těchto podmínek.

3.8.2 Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

3.9 Zákazník je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude zákazníkovi naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.

4. Další ustanovení

4.1 Zhotovitel neručí za data na opravovaném zařízení. Doporučujeme zálohovat data před předáním zařízení do opravy. Na reklamace z důvodu ztráty dat nebude brán zřetel.

4.2 Zhotovitel neručí za skryté vady, které se projeví až při opravě.

4.3 Zhotovitel služby neodpovídá za závady zboží nezpůsobené diagnostickým a servisním zásahem, ať již jde o vady vzniklé běžným opotřebením nebo dřívějším užíváním věci, jejím balením a dopravou k zhotoviteli služeb atp. Na takové vady zhotovitel služby zákazníka upozorňuje tehdy, mají li vliv na zvolený způsob opravy, její cenu a funkčnost výrobku po provedené opravě nebo vliv na sdělení pokynu zákazníka k opravě.

4.4 Zákazník je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost a stav zařízení při převzetí na provozovně společnosti. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční.

4.5 V případě, že zákazník obdrží zařízení po opravě přepravní společností (smluvním partnerem zhotovitele), dále přepravce, je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost a stav zařízení po převzetí od přepravce do 24 hodin a při případných neshodách neprodleně kontaktovat zhotovitele nejpozději následující pracovní den po převzetí.

4.6 Zhotovitel odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady při příjmu zařízení do opravy. Zákazník je povinen si překontrolovat znění obsažené ve smlouvě.

 

 

5. Záruka

5.1 Servis poskytuje na opravu provedenou Zhotovitelem na zařízení Zákazníka, které bylo Zhotoviteli Zákazníkem předáno za účelem provedení takové úpravy na základě Smlouvy o provedení opravy, záruku v délce 3 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Zákazníkem a Zhotovitelem, to však za podmínek dle níže uvedených odstavců tohoto článku.

5.2 Zhotovitel odpovídá za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném v Smlouvě o provedení opravy, nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od Zhotovitele, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od Zhotovitele. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

5.3 Zhotovitel neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením Smlouvy o provedení opravy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.

5.4 V případě, že zařízení bylo ve větší než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, Zhotovitel upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere Zákazník uzavřením Smlouvy o provedení opravy na vědomí.

5.5 Zhotovitel dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení.

5.6 Na kapacitu vyměněné baterie je záruka 6 měsíců. Baterie jsou spotřební zboží s omezenou životností. Tato doba počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Zákazníkem a Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na opotřebení baterie způsobené jejím obvyklým užíváním. Není proto možné například reklamovat baterii po několikaměsíčním užívání proto, že má nižší než původní kapacitu.

6. Záruční opravy servisu

6.1 Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

6.2 Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy

6.3 Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech

6.3.1 Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo jako na záruční.

6.3.2 Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném zařízení.

6.3.3 Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

6.3.4 Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu.

6.3.5 Je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby.

6.3.6 Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele.

6.3.7 Došlo-li k prodlení delšímu než 7 dní od výskytu závady a její reklamace (fyzického doručení zařízení k reklamaci ke zhotoviteli) u reklamací závad, kde používání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na zařízení.

6.3.8 Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na výdejovém servisním protokolu.

6.3.9 Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

6.4 Pokud zákazník využije společnost Cables And Simms, s.r.o. jako zprostředkovatele záruční opravy zařízení Apple, které bylo zakoupeno na českém trhu jako nové, a tudíž s dvou roční zárukou a zároveň zákazník vyžaduje provést opravu záručně, potom společnost Cables And Simms s.r.o. zprostředkuje takovou to opravu na žádost zákazníka a je oprávněna si naúčtovat manipulační poplatek 800,- bez DPH za zprostředkování a zajištění záruční opravy zařízení nakoupeného u třetí strany.

7. Oprava kapalinou zasažených zařízení

7.1 Pokud je opravováno zařízení zasažené kapalinou je označováno jako vytopené, polité či zoxidované. Zařízení může být takto označeno i v průběhu opravy, pokud není zasažení kapalinou zřejmé při příjmu do opravy. Při takto dodatečném označení zakázky je zákazník informován před započetím opravy. Na práci při opravě zařízení zasaženém kapalinou je poskytována záruka dle bodu 5.1 Servisních podmínek, ovšem zákazník si je vědom, že tato oprava není rovnocenná opravě, která je doporučená autorizovaným servisem, tzn. výměnou zasaženého dílu. Zákazník si je také vědom, že bez použití velmi nákladných metod zjištění rozsahu poškození, není možné zaručit plnou funkčnost součástí, které nebyly opravovány.

8. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

8.1 Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Na požadavek zákazníka k zachování dat ve svěřených zařízeních je tedy pohlíženo jako na neoprávněný a nebude na něj zhotovitelem brán zřetel – zmíněný požadavek se považuje za neplatný i v případě, kdy je ve Smlouvě o provedení opravy výslovně uveden. Zákazník by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady zákazníka.

8.2 Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů zařízení prováděných dle vnitřních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

8.3 Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.

8.4 Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové opravy / servisního zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

8.5 Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v oboru výpočetní techniky. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě přepravě do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

8.6 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

8.7 Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

9. Vadné díly a jejich výměna

9.1 Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.

9.2 Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

9.3 Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

9.4 Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „Apple exchange systému“ (vadný blok se u dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný blok se zárukou), není možné požadovat vrácení vadného bloku po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem subdodavatele zhotovitele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by zákazník v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel odstoupit od nabídky opravy za odsouhlasených cenových podmínek.

10. Doprava zařízení k opravě

10.1 Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

10.2 Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku přepravy, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.

11. Reklamace

11.1 Zákazník má právo reklamovat opravu u zhotovitele po dobu záruky dle bodu 5. Servisních podmínek. Doba pro vyřízení reklamace je dle §19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele stanovena na 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo může být dohodnuta se zákazníkem doba delší.

12. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě zákazníkovi

12.1 Zjistí-li zákazník poškození zařízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku na telefonním čísle 257 314 107 zároveň poslat e-mailem hlášení škody na adresu info@cables.cz. Ve zprávě uvede číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis poškození balíku a jeho obsahu.

12.2 Má-li zákazník možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

12.3 Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

12.4 S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny pracovníka zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

12.5 V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

13. Vyzvednutí zakázky

13.1 V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

13.2 Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 50,–Kč vč. DPH /den.

13.3 V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

14. Speciální servisní podmínky platné pro servis (opravy, úpravy, upgrade, přestavby) PC / Mac sestav

14.1 Pro servis PC / Mac sestav platí výše uvedené servisní podmínky, které jsou doplněny následujícími body

14.2 Opravou, úpravou, upgrade PC/Mac sestavy se rozumí výměna vadných nebo zákazníkem určených komponentů za dobré nebo dodání komponentů nových, které prošly samostatně bez problémů hardwarovými testy, nebo oprava poškozených komponentů stávajících.

14.3 Zhotovitel ručí za hardwarovou funkčnost jednotlivých fakturovaných dílů, které byly v PC sestavě vyměněny nebo do ní dodány na základě nabídky zhotovitele odsouhlašené zákazníkem.

14.4 Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

14.5 Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisované PC / Mac sestavě.

14.6 V případě požadavku zákazníka na záruční opravu námi servisované PC  /Mac sestavy, je-li uplatněna v záruční lhůtě, platí následující podmínky

14.7 V souladu s výše uvedeným omezením záruk bude při jakémkoli požadavku objednatele na záruční servisní zásah provedena pouze úplná hardwarová kontrola a testy funkčnosti jednotlivých hardwarových komponent fakturovaných při reklamované opravě. Testy budou provedeny na referenčním testovacím zařízení zhotovitele.

14.8 Zjistí-li zhotovitel na základě těchto testů, že jednotlivé komponenty vykazují problémy, bude požadavek na záruční opravu uznán jako oprávněný.

14.9 V opačném případě zhotovitel reklamaci neuzná jako oprávněnou a objednatel zaplatí za práci spojenou s provedením testů za produkt „diagnostika zařízení“ . Cena produktu „diagnostika zařízení“ je 600,– až 1 200,–  bez DPH podle náročnosti diagnostiky potřebné pro posouzení reklamace. Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována i v případě následného odmítnutí realizace zakázky zhotovitelem, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

14.10 Složitější opravy jsou zasílány na detašované pracoviště, kde jsou podrobeny složitějším a náročnějším diagnostickým testům. S tím je spojené delší časové období na diagnostiku zařízení, které může být v některých případech až 2 měsíce. Toto delší časové období je rovněž ovlivněno čekáním na náhradní díl, který je nutný pro vykonání diagnostického zásahu. O procesu převozu na detašované pracoviště nemá servis povinnost aktivně informovat zákazníka. Zákazník je vždy seznámen o variantách opravy (výměna za nový komponent anebo složitější a časově náročnější oprava, která může být až o 70% méně nákladná oproti nákladům na nový komponent do zařízení)

14.11 Zákazník byl obeznámen a souhlasí s tím, že v případě komponentního servisního zásahu v záruční době / nebo záruční době prodloužené ev. servisními nebo pojišťovacmi programy jako je např. Apple Care / přístroj ztrácí záruku od výrobce. Dále není možné při pozáruční opravě na přístroj držet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (IP67,IP68 apod..).

14.12 U specifických oprav, u zařízení , v nich jsou hardwarově spárované komponenty pro některé bezpečnostní fukce typu faceID, touch ID , T2 čip apod. nebo byl přístroj, jenž taková zařízení obsahuje je obsahuje vystaven mechanickým vlivům a poškozením v jejich blízkosti , byly ve styku s kapalinou  a/ nebo mají jiné skryté vady způsobené vnějším prostředím, mechanickým poškozením nebo po jiném servisním zásahu; za nefunkčnost touch ID, face ID;  T2 neručíme , dále pak : za jakákoliv data v zařízeních chráněných těmito technologiemi / tj bez uživatelsky vyjímatelné storage / neručíme.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Doklad o příjmu zařízení / Doklad Přijetí do servisu /  je nutné pečlivě uschovat, slouží jako doklad, bez kterého nemusí být zařízení vydáno z opravy a nebo může být požadováno aditivní ověření .

 

Tyto servisní podmínky nahrazují verzi SP  z 24.5.2017 .

 

V Praze 1.1.2020  , verze 2.3A.

 

K provozování našeho webu maczone.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...